TOSHAV HOZER – RETURNING ISRAELI

Improved Customs Rights for New Immigrants (Olim Hadashim) and Returning residents (Toshavim Hozerim)

The following items, which were not previously exempt from taxes, are now tax exempt (for Olim and Toshvim Hozrim):

 

 • Indoor exercise equipment (Treadmills, Exercise Bicycles)
 • Camping Equipment
 • One of each of small household electronics
 • Two Air Conditioners
 • Television
 • Games (x-Box, etc…)
 • One Fax Machine
 • Outdoor (Garden) Furniture / Patio Swings

 

Please note: the following items are not tax exempt and are still taxable:

 

 • Outdoor goods, like storage sheds, swimming pools, et.
 • Garbage disposals.

Changes in Toshvim Hozrim Rights and Status

Toshavim Hozerim who arrive in Israel on or after 1 October 2012, will no longer receive a discount for importing or buying a new car.

As of 1 October 2012, there will only be one status for Toshavim Hozerim who return after more than 2 years with rights similar to olim chadashim with the following differences:

1. הנכנסים, שמדריך זה דן בהם

 • אתושב חוזר

1) תושב ישראל, ששהה בחו”ל שנתיים או יותר, השב סופית לישראל.
2) תושב קבע, שבידיו אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, והוא אזרח ארץ אויב, ואינו תושב השטחים.
3) עולה בשנית כהגדרתו בתקנות משרד הפנים.

4) נכנס אחר, שלגביו קבעה רשות המסים בישראל, כי מעמדו לעניין המכס הוא כמעמדו של תושב-חוזר.

  • בסטודנט חוזר
   תושב ישראל, השב סופית לאחר ששהה בחו”ל לפחות 18 חודש, ולמד כתלמיד מן המניין במוסד להשכלה גבוהה המוכר ככזה בארץ במשך שתי שנים אקדמיות רצופות, או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור וקיבל תואר אקדמי מטעם אותו מוסד.
   תושב כזה לא יוכר כסטודנט חוזר, אם חזר לארץ לאחר שחלפו 6 חודשים מיום סיום לימודיו או מיום שקיבל את התואר.

2. החפצים הפטורים ממסים (מכס, מס קניה, ומע”מ) – במעמד הכניסה הקובעת לארץ

 • אחפצים אישיים:
  1. הלבשה, הנעלה וצורכי טואלט אישיים – מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען-יד של נוסע.
  2. יינות ומשקאות, משקה חריף עד 1 ליטר ויין עד 2 ליטר – לכל נכנס מגיל 18.
  3. תמרוקים כוהליים, עד ¼ ליטר – לכל נכנס.
  4. טבק על כל צורותיו, במשקל שאינו עולה על 250 גרם – לכל נכנס מגיל 18.
  5. חפצים אחרים שלא פורטו לעיל, שהבאת אתך בכניסתך לשימושך העצמי או כמתנה לאדם אחר, שערכם אינו עולה על 200$(ארה”ב) – לכל נכנס מגיל שנתיים ומעלה.
   במסגרת סכום זה ניתן להביא מזון מעורב, שמשקלו הכולל הוא עד 3 ק”ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על 1 ק”ג.
   (בעניין פריטים, שייבואם אסור- ראה להלן סעיף 7א).
   הפטור הוא אישי לכל נכנס, ואין לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לגבי חפץ, שערכו מעל 200$.
   אם ערכו של חפץ מיובא עולה על 200$, אין אפשרות לקבל פטור על 200$ ולשלם מסים על ההפרש, אלא הנכנס יחוייב בתשלום המסים על ערכו המלא של חפץ כאמור.

לתשומת לב:
א) הפטור על חפצים אישיים כאמור, יינתן לך, רק אם החפצים יובאו עמך באותו כלי ההסעה.
ב) אם ברשותך רק חפצים אישיים שפורטו לעיל, הנך רשאי לעבור במסלול הירוק.
ג) במקרים אחרים, עליך לעבור במסלול האדום.

 • בחפציבית המיובאים מחול

חפצי-בית הם באופן כללי, טובין מהסוג המשמש כרגיל בדירת מגורים, ואינם כוללים ציוד ספורט או ציוד גן, וכן אינם כוללים ציוד להתקנת קבע, כגון: מיתקן למיזוג אויר, טובין לאינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף או לכיסוי קירות (טפטים, אריחים, שיש, וכו’).

לתשומת לב:

  • א) ניתן לייבא את חפצי-הבית הנ”ל – בלא יותר משני משלוחים.
  • ב) יש לוודא שחפצי הבית הנ”ל יגיעו בתקופת הזכויות שהיא תשעה חודשים מיום השיבה לארץ.
   תקופה זו אינה ניתנת להארכה.
  • ג) ניתן לייבא עד 2 מקלטי טלוויזיות ו-2 מחשבים אישיים, לכל משפחה.
   לגבי יתר מכשירי החשמל והאלקטרוניקה וכן פריטי ריהוט עיקריים – ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג.
  • ד) חפץ-ביתי מאלה שפורטו לעיל, שתבחר לייבאו עמך כמטען נלווה (כ-20 ק”ג), בעת כניסתך המהווה שיבה לישראל – לא יחוייב במסים ולא ייחשב כמשלוח האחד של החפצים, שלגביהם אתה זכאי לפטור. במקרה זה עליך לעבור במסלול האדום, להצהיר על הטובין, ולקבל הנחיות נוספות.
  • ה) אישור הפטור מותנה גם בהוכחת ניהול משק-בית עצמאי, וזאת – בהצגת מסמך המעיד שהנך בעל דירה, או בהצגת חוזה מבוייל לגבי דירה שכורה.
 • גרכישת חפציבית מתוצרת הארץ אצל יצרןמורשהבישראל
  (למידע מפורט בנושא – אנא עיין במדריך מכס לרכישת חפצי בית מתוצרת הארץ, בישראל).
  לתשומתלב:
  נכון למועד פרסום מדריך זה קיימים יצרנים מורשים למוצרים הבאים בלבדמקרר ומזגן).
 • דכלי עבודה מהסוג הנישא ביד
  בתקופת הזכאות ניתן לייבא בפטור ממסים, כלי עבודה מכל ארץ (וגם לא במשלוח האחד), בתנאי:
 1. שהכלים מיועדים לצרכיך המקצועיים, לפי קביעת פקיד המכס.
 2. שהם מהסוג הנישא ביד (בהתאם להגדרתם בפרט 84.67 לתעריף המכס), לפי
  קביעת פקיד המכס.
 3. שערכם הכולל, כפי שייקבע בנמל היבוא, אינו עולה על סכום השווה ל-.1,650$.

 

 • המכשירים ומכונות לעסק –

מכונות, מכשירים וכלים המיועדים להקמת עסקו של תושב חוזר, והם מהסוג המשמש בתעשייה, מלאכה, חקלאות או מטרה מאושרת אחרת – פטורים ממסים בכפוף לאישור מנהל רשות המסים בישראל*.

מתן פטור זה כפוף לקיום התנאים הבאים:

  1. ערך כל הציוד לא יעלה על 36,000$ פו”ב (FOB), כשבסכום זה כלולים כלי עבודה מיטלטלים שערכם אינו עולה על 1,650$ (ראה לעיל פיסקה ד. – ‘כלי עבודה הנישאים ביד’).
  2. הציוד ישמש במפעלו של הזכאי (בית מלאכה, משק, עסק), ויוחזק בשטח המפעל.
  3. אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל, אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל, עליו להוכיח כי בידיו השליטה של 50% לפחות מן המפעל האמור וכי הוא עצמו עובד פעיל במפעל. במקרה זה רשאי הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שיובאו ושוחררו בזכויות פטור, ובלבד שעובדה זו תצויין במפורש בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל, וכן כי השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות, וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.
  4. במקרה של פירוק השותפות במפעל, לפני תום התקופה של 5 שנים מיום שחרור הטובין, הם יישארו בבעלותו של הזכאי, ולא יועברו להחזקתו או לשימושו של אחר, אלא באישור מוקדם מרשות המסים בישראל, ולאחר תשלום המסים החלים.* כנגד הפטור (אם יאושר ע”י מנהל רשות המסים בישראל) תופקד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים.
 • ויבוא חפצים בחבילות דואר
  אם תגיע על שמך חבילת דואר המכילה חפצי-בית, תיחשב לך חבילה כאמור, כמשלוח האחד שלגביו אתה זכאי לפטור.
  חבילת דואר המכילה רק פריטי הלבשה והנעלה, שנשלחה לישראל, לפני הכניסה – תהיה פטורה ממסים ולא תיחשב כמשלוח, אם הגיעה לישראל תוך 30 יום לפני הכניסה, ביום הכניסה (כמטען נלווה), או תוך 3 חודשים מיום הכניסה.
 • זיבוא רכב מנועי
  • לתושב חוזר ששהה בחו”ל מעל שנתיים/לסטודנט חוזר – ראה תנאים במדריך ליבוא רכב ע”י ישראלים
  • תושב חוזר ששהה בחו”ל מעל שש שנים,והוא ובן זוגו לא הועסקו במשך חמש השנים האחרונות מטעם מדינת ישראל או מטעם תאגיד /מעסיק ישראלי אחר, המייבא רכב לישראל על שמו או רוכש אותו בארץ ממחסן-רשוי של יבואני הרכב, תוך שלושה חודשים מיום הכניסה הקובעת, פטור מתשלום מס-קניה, אך חייב בתשלום מכס בשיעור 50% + מע”מ (75% מסים במרוכז), בתנאים הבאים:
   1. הרכב הוא מתוצר ודגם, שאושרו ליבוא ע”י משרד התחבורה (לבירורים – יש לפנות למח’ התקינה במשרד התחבורה).
    לקבלת רישיון/אישור ליבוא הרכב הספציפי יש לפנות למשרד התחבורה באמצעות אתר האינטרנט – www.mot.gov.il.
   2. הרכב הוא חדש או משומש, וטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו.
    אם מועד ייצורו אינו ידוע, טרם חלפו 48 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ.
   3. הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום 3 חודשים מיום כניסתו של הזכאי לישראל.
   4. הנכנס בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו.
   5. הנכנס היה בעל רישיון נהיגה תקף מארץ המגורים האחרונה ערב כניסתו לישראל.
   6. הנכנס הינו בעל רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף.
  • זכויות בניזוג:
   בני-זוג, אף אם שניהם זכאים, יוכלו לשחרר רכב אחד בלבד, בתשלום מסים מופחתים, ואין לאף אחד מלבדם הזכות לנהוג בו במשך תקופה של 4 שנים.
  • העברת בעלות על רכב מתושב חוזר לאדם שאינו זכאי לפטור ממסים, לפני תום תקופת ההגבלה של 4 שנים, תתאפשר לאחר תשלום יתרת המסים החלים, וזאת רק לאחר שחלפה שנה מיום שחרור הרכב לראשונה מפיקוח המכס.
   אם ההעברה נעשית לזכאי אחר, תירשם לרוכש תקופת הגבלה של 4 שנים מיום ההעברה.

3. תנאים נוספים לאישור הזכויות

 • א. החפצים וכן כל מסמכי היבוא חייבים להיות רשומים על שמך.
 • ב. החפצים חייבים להיות מיועדים לשימושך העצמי ובכמות סבירה – הכל כפי שיקבע גובה-המכס בעת שחרורם מהמכס.
 • ג. לא ניתן לאשר זכויות לזכאי, ללא מסמכי בן-הזוג (אלא אם כן נכנס כרווק).
  לצורך אישור הזכויות, יש להציג בבית המכס הקרוב לאזור מגוריך בארץ את המסמכים והתעודות, כגון: זהות, דרכונים (גם הישנים) – הנדרשים לאישור הזכויות, לרבות מסמכי בן-הזוג (גם אם לא נכנס עמך).
 • ד. בני-זוג שנכנסים ביחד או לחוד כשהם במצב של פרודים או בהליכי גירושין, נחשבים כנשואים, וחייבים בהצגת דרכון בן-הזוג.
 • ה. סטודנט-חוזר יצטייד באישור מהמוסד שבו למד, על היותו סטודנט מן המניין שתי שנים אקדמיות, או על קבלת תואר.
 • ו. ככלל, לא יאושר פטור בפעם נוספת לגבי אותו סוג של חפץ ביתי, ששוחרר בעבר בפטור ממסים ע”י הזכאי או בן-זוגו. אולם, תושב-חוזר יהיה זכאי לייבא/לרכוש בפטור ממסים אותו סוג של חפץ ביתי, ששחרר בעבר בפטור ממסים, אם לאחר מועד שחרור חפצי הבית בפעם הקודמת, שהה בישראל במשך 6 שנים, לפחות. כמו-כן תושב חוזר יהיה זכאי לייבא /לרכוש בפטור ממסים אותו סוג של חפץ ביתי ששוחרר בעבר בפטור ממסים על ידי בן זוגו, אם חלפו 6 שנים ממועד שחרור אותו חפץ.

 

4. מידע נוסף

 • א. דאג לבטח את חפציך בערכם המלא, כולל כל המסים.
 • ב. “שנת היעדרות” מהארץ מחושבת ממחרת יום היציאה לחו”ל. בכל שנת היעדרות מהארץ הינך רשאי לבקר בארץ, מבלי לממש את זכאותך, לתקופה מצטברת של עד 4 חודשים בשנת היעדרות, ותקופה זו תיחשב כאילו שהית בחו”ל.
 • ג. גובה המכס, רשאי להתנות את אישור הזכאות בהפקדת ערבויות בנקאיות או אחרות, לפי שיקול דעתו, לשם הבטחת קיום התנאים ולמשך התקופה שיקבע.
 • ד. דאג להצהיר על כל החפצים שבמטענך, ברשימה מפורטת.
 • ה. חובה שכל החפצים שישוחררו לך בזכויותיך, יהיו לשימושך העצמי בישראל , לתקופה של 6 שנים לפחות.

 

5. חובת דיווח על הכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה, שסכומם עולה על 90,000 ₪

 • אכללי –
  כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, חייב לדווח על כספים שעימו, כלהלן:
  כספים – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים.
  – הסכום חב הדיווח הינו 90,000 ש”ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
  – עולה חדש, בכניסתו הראשונה לישראל, חייב לדווח על סכום של 1,125,000 ש”ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
 • באופן הדיווח –
  הדיווח יבוצע בטופס מכס 84 “דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים“.
  הטופס זמין ב-4 שפות (עברית, אנגלית, ערבית ורוסית).
  את הטופס ניתן לקבל בכל אחד מבתי המכס, ביחידות המכס שבתחנות הגבול, וכן במאגר הטפסים שלנו באתר.
  כמו כן יישלחו הטפסים באמצעות הדואר או הפקס לכל דורש שיפנה אל:המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
  הנהלת אגף המכס ומע”מ
  ת.ד. 320, ירושלים 91002
  מס’ טלפון: 02-6511911, מס’ פקס: 02-6536111
  דוא”ל: moneylaundering@customs.mof.gov.ilכאשרהכסףמוכנס/מוצאכמטעןנלווה:
  בעת היציאה מישראל – על הנוסע למלא את טופס הדיווח ולהגישו לפקיד המכס באולם היוצאים.
  במקומות היציאה, שבהם אין עמדת מכס – על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס הנמצא בעמדת הכניסה לישראל.בעת הכניסה לישראל – במקומות הכניסה, שבהם נהוגה השיטה הדו-מסלולית “אדום ירוק” – על הנוסע לפנות לפקיד המכס במסלול האדום, למלא ולהגיש את טופס הדיווח.

במקומות כניסה אחרים – על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס במקום.
במקומות הבאים יוגש הטופס לפקיד ביקורת הגבולות: שדה התעופה שדה-דב, המרינה באשקלון, המרינה בהרצליה, והמרינה בת”א.
כאשר הכסף מוכנס/מוצא בדואר או בכל דרך אחרת של משלוח
הטופס יוגש לפקיד המכס העובד במקום הקבלה/השיגור של המשלוח/הדואר.
כאשר אין פקיד מכס במקום, הטופס ימולא ויישלח בדואר רשום (עם אישור מסירה), למוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, כלהלן:
בעת הוצאת הכספים מישראל – הטופס יישלח לפני מועד הוצאת הכספים מרשות השולח.
בעת הכנסת הכספים לישראל – הטופס יישלח תוך 72 שעות, משעת קבלת המשלוח.

6. מידע כללי

 • אפריטיםשייבואם אסור
  להלן דוגמאות לפריטים, שייבואם אסור לחלוטין:
  1) סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.
  2) משבש מד מהירות לייזר.
  3) כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז, וכדומה.
  4) מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי ירייה.
  5) משחקי מזל/הגרלה אסורים.
  6) חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, יצורים חיים כגון נחשי צפע, וטובין מסוכנים דומים.
  7) טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
 • בפריטיםשייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת
  ישנם פריטים רבים, שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים מעת לעת ע”י הרשויות המוסמכות.
  לדוגמא:
  טלפון נייד – משרד התקשורת.
  קורקינט ממונע – משרד התחבורה.
  לעיתים יידרש גם אישור/רישיון יבוא פרטני.
  יש לבדוק לפני הייבוא עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן את הצורך באישור/רישיון יבוא.
 • גקבלת מידע
  לקבלת מידע בישראל – ניתן לפנות למשרד מכס הקרוב לאזור המגורים.
  לפונים מחוץ לארץ – ניתן לפנות בכתב לבתי-המכס כמפורט בזה:
  פניות מארה”ב – לבית-המכס חיפה.
  פניות מארצות אירופה – לבית-המכס אשדוד.
  פניות מהארצות האחרות – לבית-המכס מרכז.
  פניות לגבי מטען נלווה (כגון מצלמות) – לבית-המכס נתב”ג, לוד.
  כמו-כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: yishi@customs.mof.gov.il
 • ד.רשימת משרדי המכס ומעמ (שפועלות בהם יח‘ יבוא אישי)
העירכתובת המשרדמסטלפון, יבואאישי
אילתבית-המכס ומע”מ, נמל אילת, ת.ד. 131, 8810108-6383834
אשדודבית-המכס, רח’ האורגים 2 (בנין הפורום), ת.ד. 241, 7710208-8510501
באר-שבעמשרד המכס ומע”מ, רח’ שז”ר 31, 8421208-6293348
חיפהבית-המכס, שער הנמל 3, ת.ד. 245, 3100204-8354861
ראשון לציוןבית-המכס מרכז, רח’ ישראל גלילי 3א, ת.ד. 4242, 7514203-9421666
ירושליםבית-המכס ומע”מ, רח’ כנפי נשרים 66, ת.ד. 34014, 9134002-6516360
לודבית-המכס, בנין ממ”ן, נתב”ג, ת.ד. 9, 7010003-9751220/1

 

This info was taken from: http://ozar.mof.gov.il/taxes/mainpage.htm

This infomration may change from time to time. please check http://ozar.mof.gov.il/taxes/mainpage.htm for latest updates.

Important: This information is intended for general guidance. Orbit International Logistics LTD.  cannot however take responsibility for any errors or omissions or for any loss or damage that may occur from its use.  As such it is advisable to contact the nearest Israeli customs office for full and current information prior to importation.